Regulamin

 • Znajdź nas na facebooku

Regulamin

 

                                                                                         

REGULAMIN PRACOWNI KUFEREK

(Lipiec 2023)

 

1. Dziecko posiadające ważną diagnozę z innej placówki może rozpocząć terapię bez konieczności przeprowadzenia powtórnego badania w Pracowni „Kuferek”, o ile spełnia ona wytyczne honorowanych przez nas diagnoz (wytyczne w osobnym dokumencie). Przed przystąpieniem do terapii na podstawie Diagnozy innej niż Pracowni Kuferek, musi odbyć się spotkanie konsultacyjne z dzieckiem w celu oceny wystawionej Diagnozy.

2. Terapia prowadzona jest w oparciu o diagnozę dostarczoną NAJPÓŹNIEJ na dwa dni przed terminem pierwszego spotkania „Konsultacji”. Dziecko nie posiadające diagnozy, uczestniczy wraz z rodzicami posiadającymi pełnię władzy rodzicielskiej, jednym z nich lub przedstawicielem ustawowym dziecka (zwanym dalej Opiekunem) w badaniach diagnostycznych.

3. Zajęcia trwają od 30 do 50 min., częstotliwość spotkań ustala się indywidualnie, a czas trwania terapii zależy od rozległości i stopnia zaburzenia oraz od postępów w terapii.

4. W toku terapii nie przewiduje się zastępstw za prowadząca terapię, chyba że przerwa w terapii wynosi więcej niż 4 tygodnie.

5. Rediagnozę przeprowadzamy najwcześniej po ok. roku terapii (ok 40-50 spotkaniach).

6. Opiekun jest zobowiązany powiadomić terapeutkę o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach z co najmniej 24-godzinym wyprzedzeniem.

7. Opiekun jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie przelewu za zajęcia (do 10. dnia miesiąca) terapeutce prowadzącej na pierwszych zajęciach w miesiącu.

8. Spotkanie/sesja odbędzie się jeśli spóźnienie na nie wyniesie nie więcej niż 10 min. na zajęciach 30-minutowych oraz nie więcej niż 20 min. na zajęciach 50-minutowych. Opłata pobierana jest za całe zajęcia.

9. Dziecko pozostaje pod opieką Opiekuna do czasu „przejęcia” go przez terapeutkę i wraca pod jego opiekę od razu po skończonej terapii.

10. Ważna dla nas jest współpraca z Opiekunami, dlatego włączamy ich w proces terapeutyczny. Jeśli istnieje potrzeba wsparcia rodzicielskiego udzielane jest ono przez inną niż prowadząca terapię dziecka specjalistkę z Pracowni Kuferek.

11. Nie ma możliwości podawania informacji zwrotnej o terapii/dziecku po skończonych zajęciach przy dziecku. Spotkania podsumowujące wyniki terapii oraz możliwość rozmowy o dziecku z terapeutką prowadzącą odbywać się mogą bez dziecka co 10-15 spotkań, o ile nie zachodzi potrzeba organizowania spotkań częściej.

12. Dzieci podczas zajęć obowiązuje zmiana obuwia i wygodny strój (który może się zabrudzić) oraz zeszyt (zajęcia logopedyczne).

13. Podasz przebywania w Pracowni Kuferek, nie wolno wchodzić na sale terapeutyczne bez obecności terapeuty.

14. Na prośbę Opiekuna terapeutka może przedstawić pisemną opinię dotyczącą postępów dziecka w terapii, zauważonych zmian albo trudności. Opłata za opinię według cennika.

15. O skuteczności terapii logopedycznej decydują działania podejmowane w trakcie terapii, CODZIENNE ćwiczenia wykonywane w domu oraz realizowanie zleconych dodatkowo zadań (np. innych terapii, dodatkowych badań).

16. Proces terapeutyczny jest przestrzenią dziecka. To ONO decyduje o obecności osób dorosłych na swoich zajęciach i o innych dla niego ważnych kwestiach. Szanujemy potrzeby i granice dziecka, a także jego NIE i TAK.

 

REGULAMIN OPŁAT W PRACOWNI KUFEREK

(Lipiec 2023)

 • Wszystkie opłaty za usługi świadczone przez Pracownię Kuferek opłacane są przelewam na konto 97 1090 2590 0000 0001 5444 1360.
 • Opłatę za konsultacje należy dokonać najpóźniej 24h przez zaplanowanym terminem konsultacji.
  1. Potwierdzenie wykonania przelewu za konsultacje należy wysłać na adres e-mali biuro@pracowniakuferek.pl
  2. Zajęcia konsultacyjne odbywają się po zaksięgowaniu opłaty na koncie Pracowni Kuferek.
  3. Poniesiona opłata za konsultacje nie ulega zwrotowi, jeżeli klient nie poinformuje terapeuty/ki prowadzącej konsultacje o braku możliwości przybycia na konsultacje 24h przed ich terminem.
  4. Termin opłaconej konsultacji może ulec zmianie jeżeli klient poinformuje terapeutę/kę prowadzącą konsultację 24h przed planowanym terminem. Nowy termin konsultacji musi być wyznaczony w tym samym miesiącu co pierwszy termin konsultacji. W przypadku kiedy pierwszy termin został ustalony na ostatni tydzień miesiąca, konsultacja może odbyć się w miesiącu następnym ale nie później. W innym przypadku wykonana opłata nie zostanie zwrócona.
 • Opłata za diagnostykę podzielona jest na dwie raty. Pierwszą ratę za diagnostykę należy dokonać najpóźniej 24h przed terminem          pierwszego spotkania diagnostycznego.
  1. Zajęcia diagnostyczne, w zależności od ich rodzaju, mogą składać się z trzech lub więcej spotkań z terapeutą prowadzącym.
  2. Terapeuta prowadzący wyznaczając pierwszy termin zajęć diagnostycznych, w zależności od ich rodzaju, informuje o wysokości rat.
  3. Drugą najpóźniej 24h przed terminem spotkania omawiającego Diagnozę.
  4. Potwierdzenie wykonania przelewu za diagnostykę należy wysłać na adres e-mali biuro@pracowniakuferek.pl
  5. Zajęcia diagnostyczne odbywają się po zaksięgowaniu opłaty na koncie Pracowni Kuferek.
  6. Diagnostyka prowadzona w Pracowni Kuferek musi odbyć się w przeciągu trzech miesięcy, licząc od daty pierwszych zajęć.
  7. Jeżeli, z przyczyn nie zależnych od Pracowni Kuferek diagnostyka nie zakończy się w przeciągu trzech miesięcy, licząc od daty pierwszych zajęć, opłacona rata lub opłacone raty nie zostaną zwrócone.
  8. Jeżeli klient zrezygnuje z diagnostyki w trakcie jej trwania opłacona rana nie zostanie zwrócona.
 • Opłaty za zajęcia terapeutyczne opłacane są z góry za cały miesiąc, płatności należy dokonać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
  1. Opłata naliczana jest w zależności od ilości dni terapeutycznych w danym miesiącu. Np. jeżeli dziecko uczęszcza na zajęcia terapeutyczne w środy, zliczamy ilość śród w miesiącu i mnożymy przez cenę zajęć terapeutycznych.
  2. W przypadku poinformowania terapeuty prowadzącego zajęcia o nieobecności dziecka na mniej niż 24 godziny przez godziną zajęć terapeutycznych opłata naliczana jest w całości.
  3. Opłata naliczana jest również w momencie nie stawienia się na zajęcia terapeutyczne bez poinformowania o nieobecności terapeutę prowadzącego zajęcia terapeutyczne.
  4. Zajęcia odwołane przed upływem 24h są odrabiane. Jeżeli nie ma możliwości odrobienia zajęć, opłata za te zajęcia przeksięgowana będzie na kolejny miesiąc.
 • Potwierdzenie opłaty za usługi świadczone w Pracowni kuferek należy wysłać na adres e-mail biuro@pracowniakuferek.pl