Regulamin

 • Znajdź nas na facebooku

Regulamin

 

                                                                                           REGULAMIN

 1. Terapia prowadzona jest w oparciu o diagnozę dostarczoną NAJPÓŹNIEJ na pierwszych zajęciach. Dziecko nie posiadające diagnozy, uczestniczy wraz z rodzicami posiadającymi pełnię władzy rodzicielskiej, jednym z nich lub przedstawicielem ustawowym dziecka (zwanym dalej Opiekunem) w badaniach diagnostycznych.
 2. Dziecko posiadające ważną diagnozę z innej placówki może rozpocząć terapię bez konieczności przeprowadzenia powtórnego badania w Pracowni „Kuferek”, o ile spełnia ona wytyczne honorowanych przez nas diagnoz (wytyczne w osobnym dokumencie).
 3. Zajęcia trwają od 30 do 50 min., częstotliwość spotkań ustala się indywidualnie, a czas trwania terapii zależy od rozległości i stopnia zaburzenia oraz od postępów w terapii.
 4. W toku terapii nie przewiduje się zastępstw za prowadząca terapię, chyba że przerwa
  w terapii wynosi więcej niż 4 tygodnie.
 5. Rediagnozę przeprowadzamy najwcześniej po ok. roku terapii (ok 40-50 spotkaniach).
 6. Opiekun jest zobowiązany powiadomić terapeutkę o planowanej nieobecności dziecka
  na zajęciach z co najmniej 24-godzinym wyprzedzeniem. Trzy nieobecności w miesiącu są podstawą do skreślenia dziecka z listy uczestników terapii, gdyż w takiej sytuacji terapeutka nie może zagwarantować utrzymania miejsca o ustalonej godzinie. Jeśli rodzic chce utrzymać dotychczasową godzinę w okresie nieobecności dziecka, zobowiązany jest opłacić tzw. „utrzymanie miejsca” w wysokości 300 zł (za trzy tygodnie). Każdy kolejny tydzień nieobecności dziecka jest płatny 100 zł i zapewnia utrzymanie miejsca i ustalonej dotychczas godziny. Dłuższy okres nieobecności dziecka (powyżej 5 tygodni) powoduje skreślenie dziecka z listy uczestników terapii.
 7. Opiekun jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie przelewu za zajęcia (do 10. dnia miesiąca) terapeutce prowadzącej na pierwszych zajęciach w miesiącu.
 8. Spotkanie/sesja odbędzie się jeśli spóźnienie na nie wyniesie nie więcej niż 10 min. na zajęciach 30-minutowych oraz nie więcej niż 20 min. na zajęciach 50-minutowych. Opłata pobierana jest za całe zajęcia.
 9. Dziecko pozostaje pod opieką Opiekuna do czasu „przejęcia” go przez terapeutkę i wraca pod jego opiekę od razu po skończonej terapii.
 10. Ważna dla nas jest współpraca z Opiekunami, dlatego włączamy ich w proces terapeutyczny. Jeśli istnieje potrzeba wsparcia rodzicielskiego udzielane jest ono przez inną niż prowadząca terapię dziecka specjalistkę z Pracowni Kuferek.
 11. Nie ma możliwości podawania informacji zwrotnej o terapii/dziecku po skończonych zajęciach przy dziecku. Spotkania podsumowujące wyniki terapii oraz możliwość rozmowy o dziecku z terapeutką prowadzącą odbywać się mogą bez dziecka co 10-15 spotkań, o ile nie zachodzi potrzeba organizowania spotkań częściej.
 12. Dzieci podczas zajęć obowiązuje zmiana obuwia i wygodny strój (który może się zabrudzić) oraz zeszyt (zajęcia logopedyczne).
 13. Na prośbę Opiekuna terapeutka może przedstawić pisemną opinię dotyczącą postępów dziecka w terapii, zauważonych zmian albo trudności. Opłata za opinię według cennika.
 14. O skuteczności terapii logopedycznej decydują działania podejmowane w trakcie terapii, CODZIENNE ćwiczenia wykonywane w domu oraz realizowanie zleconych dodatkowo zadań (np. innych terapii, dodatkowych badań).
 15. Proces terapeutyczny jest przestrzenią dziecka. To ONO decyduje o obecności osób dorosłych na swoich zajęciach i o innych dla niego ważnych kwestiach. Szanujemy potrzeby i granice dziecka, a także jego NIE i TAK.

 

OPŁATY:

 1. Opiekun jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia według cennika, za cały miesiąc z góry ( na konto Pracowni „Kuferek” przelewem lub blikiem na miejscu) przed rozpoczęciem zajęć (ale nie później niż do 10. dnia miesiąca).
 2. Opiekun przynosi do wglądu terapeucie prowadzącemu potwierdzenie dokonania przelewu za zajęcia na pierwszym spotkaniu w każdym miesiącu. Brak opłaty lub potwierdzenia jest jednoznaczny z zawieszeniem terapii.
 3. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Pracowni „Kuferek”, wyznaczony zostanie inny termin spotkania lub wpłacona kwota za zajęcia zostanie przesunięta na następny miesiąc.
 4. Jeżeli dziecko spóźni się na zajęcia, Opiekun zobowiązany jest wnieść opłatę według cennika za całe zajęcia.
 5. Opiekun jest zobowiązany do poinformowania terapeutki, o nieobecności dziecka na zajęciach z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem. Istnieje wtedy możliwość „odrobienia” zajęć o ile prowadząca terapeutka dysponuje wolnymi terminami w najbliższym tygodniu. Wynika to z faktu, iż godzina „przypisana” jest do dziecka, i nie ma możliwości, aby na tę godzinę przyjąć innego klienta. W każdym przypadku (usprawiedliwionej nieobecności i gdy nie uda się znaleźć dodatkowego terminu, nie zgłoszenia nieobecności dziecka lub zgłoszenia nieobecności dziecka z mniej niż 24-godzinnym wyprzedzeniem) Pracownia ”Kuferek” pobiera 100% wpłaconej za zajęcia kwoty.
 6. Rodzic może zrezygnować z terapii z uwzględnieniem 3 spotkań na jej zakończenie (3-tygodniowy okres wypowiedzenia).
 7. W sytuacjach losowych, o ile dziecko nie uczestniczy w terapii, Opiekun może opłacić „utrzymanie” miejsca w terapii za nieobecność dziecka w kwocie: 300 zł  za 3 tygodnie nieobecności i za każdy kolejny tydzień nieobecności w wysokości 100 zł., ale nie dłużej niż 5 tygodni. Zagwarantuje to utrzymanie dotychczasowej godziny w okresie nieobecności dziecka. Zasada ta dotyczy także miesięcy wakacyjnych (tj. lipiec, sierpień). Brak opłaty lub dłuższy okres nieobecności dziecka (powyżej 5 tygodni) powoduje skreślenie dziecka z listy uczestników terapii.